Закон Украины "Про Экологический аудит"

 

стр. 1 из 6

 

Закон Украины про экологический аудит

Закон Украины Про екологічний аудит

 

Цей Закон  визначає  основні  правові та організаційні засади здійснення  екологічного  аудиту  і  спрямований   на   підвищення екологічної  об|рунтованості  та ефективності діяльності суб'єктів
господарювання.

 

Положення цього  Закону   поширюються   на   всіх   суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності.

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Екологічний аудит

 

Екологічний аудит  -  це  документально  оформлений системний незалежний  процес  оцінювання  об'єкта  екологічного  аудиту,  що включає  збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності,  заходів, умов, системи управління  навколишнім  природним середовищем та інформації з цихпитань вимогам законодавства  України  про  охорону  навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.

 

Стаття 2. Об'єкти екологічного аудиту

 

Об'єктами екологічного аудиту є:

підприємства, установи    та   організації,   їх   філії   тапредставництва   чи   об'єднання,   окремі    виробництва,    інші господарські об'єкти;

системи управління навколишнім природним середовищем;

інші об'єкти, передбачені законом.

 

Екологічний аудит може проводитися щодо підприємств,  установ
та організацій,  їх філій та представництв чи  об'єднань,  окремих
виробництв, інших господарських об'єктів у цілому або щодо окремих
видів їх діяльності.

 

Стаття 3. Суб'єкти екологічного аудиту

 

Суб'єктами екологічного аудиту є:

замовники;

виконавці екологічного аудиту.

 

У разі   проведення обов'язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересовані органи виконавчої влади,  органи місцевого самоврядування,  суб'єктами екологічного аудиту також  є
керівники чи власники об'єктів екологічного аудиту.

 

Замовниками екологічного  аудиту  можуть  бути заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої  влади,  органи  місцевого самоврядування, інші юридичні, а також фізичні особи.

 

Виконавцем екологічного  аудиту може бути юридична чи фізична особа  (екологічний   аудитор),   кваліфікована   для   здійснення екологічного аудиту відповідно до вимог цього Закону.

 

Стаття 4. Еколого-аудиторська діяльність

 

Еколого-аудиторська діяльність включає проведення екологічного  аудиту, а також його  організаційне,   правове, методичне, консультативне та інші види забезпечення.

 

Стаття 5. Критерії екологічного аудиту

 

Критерії екологічного  аудиту  -  вимоги  нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища,  методики, настанови,   організаційні  вимоги,  керуючись  якими  екологічний аудитор оцінює докази екологічного аудиту,  проводить їх аналіз та готує висновок щодо об'єкта екологічного аудиту.

 

До критеріїв  екологічного  аудиту можуть належати також інші вимоги, визначені законодавством.

 

Критерії екологічного  аудиту  визначаються  у  договорі   на проведення екологічного аудиту.

 

Стаття 6. Докази екологічного аудиту

 

Докази екологічного  аудиту  -  це  документально зафіксована інформація щодо діяльності об'єкта екологічного аудиту,  яка  може бути перевірена.

 

Докази екологічного   аудиту   використовуються   екологічним аудитором для визначення відповідності об'єкта екологічного аудиту вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.

 

Стаття 7. Висновок екологічного аудиту

 

Висновок екологічного  аудиту  -  професійна  оцінка  об'єкта екологічного   аудиту,   виконана   екологічним   аудитором, яка рунтується на доказах екологічного аудиту та є головною складовою
звіту про екологічний аудит.

 

Назад Вперед